Result pages: 
 per page
DAD-EXP12

DAD-EXP12: DAddario EXP12 Coated 80/20 Bronze 13-56 "NY Steel

Made in the USA ++++++++++++++ NEW!! D'Addario EXP11 Coated 80/20 Bronze with "NY Steel" 12-53 *** สายกีต้าร์รุ่นใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่าสายกีต้าร์รุ่นเก่า ทำให้สายขาดยากกว่าปกติครับ และยังคงซึ่งอายุการใช้ที่ยาวนานเช่นเดิม++ ...

450.00  บาท   (ปกติราคา 520 บาท พิเศษ เพียง 450.00 บาท)

EXP10

EXP10: DAddario EXP10 Coated with NY Steel 10-47

NEW!! DAddario EXP10 Coated with NY Steel 10-47 *** สายกีต้าร์รุ่นใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่าสายกีต้าร์รุ่นเก่า ทำให้สายขาดยากกว่าปกติครับ และยังคงซึ่งอายุการใช้ที่ยาวนานเช่นเดิม++ +++++++++++++ Made in the USA ++++++++++++++ ...

450.00  บาท   (ปกติราคา 520 บาท พิเศษ เพียง 450.00 บาท)

DAD-EXP17

DAD-EXP17: DAddario EXP17 Coated with NY Steel 13-56

NEW!! DAddario EXP17 Coated with NY Steel 13-56 *** สายกีต้าร์รุ่นใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่าสายกีต้าร์รุ่นเก่า ทำให้สายขาดยากกว่าปกติครับ และยังคงซึ่งอายุการใช้ที่ยาวนานเช่นเดิม++ +++++++++++++ Made in the USA ++++++++++++++ ...

470.00  บาท   (ปกติราคา 520 บาท พิเศษ เพียง 470.00 บาท)

DAD-EXP19

DAD-EXP19: DAddario EXP19 Coated Phosphor Bronze 12-56

+++++++++++++ Made in the USA ++++++++++++++ NEW!! D'Addario EXP11 Coated 80/20 Bronze with "NY Steel" 12-53 *** สายกีต้าร์รุ่นใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่าสายกีต้าร์รุ่นเก่า ทำให้สายขาดยากกว่าปกติครับ และยังคงซึ่งอายุการใช้ที่ยาวนานเช่นเดิม++...

470.00  บาท   (ปกติราคา 600 บาท พิเศษ เพียง 470.00 บาท)

Result pages: 
 per page