Result pages: 
FRET WIRE

FRET WIRE: SANKO Seisakusho "Jumbo" FRET ( Made in Japan )

SANKO Seisakusho FRET WIRE ( Made in Japan ) เป็นเฟร็ตที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทกีต้าร์ขั้นนำของโลก เช่น Fender Japan ,Yamaha,ESP,Takamine, ฯลฯ ตัวเฟร็ตมีความทนทานกว่าเฟร็ตที่มาจาประเทศจีนมาก คุณสมบัติ - ผลิตจากวัสดุ Nickel Silver...

440.00  บาท   (ราคาปกติ 850.- ราคาพิเศษเพียง 440.-)

FRET WIRE

FRET WIRE: SANKO Seisakusho "Large" FRET ( Made in Japan )

SANKO Seisakusho FRET WIRE ( Made in Japan ) เป็นเฟร็ตที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทกีต้าร์ขั้นนำของโลก เช่น Fender Japan ,Yamaha,ESP,Takamine, ฯลฯ ตัวเฟร็ตมีความทนทานกว่าเฟร็ตที่มาจาประเทศจีนมาก คุณสมบัติ - ผลิตจากวัสดุ Nickel Silver...

440.00  บาท   (ราคาปกติ 850.- ราคาพิเศษเพียง 440.-)

FRET WIRE

FRET WIRE: SANKO Seisakusho "medium" FRET ( Made in Japan )

SANKO Seisakusho FRET WIRE ( Made in Japan ) เป็นเฟร็ตที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทกีต้าร์ขั้นนำของโลก เช่น Fender Japan ,Yamaha,ESP,Takamine, ฯลฯ ตัวเฟร็ตมีความทนทานกว่าเฟร็ตที่มาจาประเทศจีนมาก คุณสมบัติ - ผลิตจากวัสดุ Nickel Silver...

340.00  บาท   (ราคาปกติ 650.- ราคาพิเศษเพียง 340.-)

FRET WIRE

FRET WIRE: SANKO Seisakusho "small" FRET ( Made in Japan )

SANKO Seisakusho FRET WIRE ( Made in Japan ) เป็นเฟร็ตที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทกีต้าร์ขั้นนำของโลก เช่น Fender Japan ,Yamaha,ESP,Takamine, ฯลฯ ตัวเฟร็ตมีความทนทานกว่าเฟร็ตที่มาจาประเทศจีนมาก คุณสมบัติ - ผลิตจากวัสดุ Nickel Silver...

340.00  บาท   (ราคาปกติ 650.- ราคาพิเศษเพียง 340.-)

Result pages: